Workshop การตัดต่อหนังสั้น (ชมรมเยาวชนคนสร้างหนังแห่งประเทศไทย)
ณ  อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 2  ห้องวิปัสสนา 2
วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00-18.00 น. และวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.00-17.00 น.

 
วัตถุประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการตัดต่อหนังสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่สนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง และดำเนินการจัดประกวดหนังสั้นในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนมีการรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการทำงาน

 
หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม
การเรียนรู้จากปฏิบัติการจริง ในประเด็นการตัดต่อหนังสั้น ซึ่งจะพัฒนาให้เยาวชนมีความสามารถในการตัดต่อหนังสั้นที่ปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง

การจัดประกวดหนังสั้นและการรับฟังความคิดเห็นเป็นการสร้างแรงจูงให้เยาวชนมีทัศนะ เห็นคุณค่าและความพยายามในการพัฒนาศักยภาพการตัดต่อหนังสั้นอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น
 
เครื่องมือ/กระบวนการนำเสนอ
เป็นการใช้โปรแกรมตัดต่อหนังสั้น (Movie maker) ในการดำเนินกิจกรรม โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสใช้งานโปรแกรมจริงจากคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเริ่มจากการแบ่งกลุ่มผู้ร่วม เป็นกลุ่มย่อย 7 กลุ่มๆ ละ  6 – 10 คน แต่ละกลุ่มจะมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาแนะนำการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสั้น 1 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง คอมพิวเตอร์ โปรแกรมตัดต่อสำเร็จรูป ฯลฯ โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้กระบวนการตัดต่อหนังสั้นในขั้นพื้นฐานตั้งแต่การถ่ายทำจนถึงการตัดต่อเป็นเรื่องราวท่สมบูรณ์  
วันสุดท้ายจะเป็นการประกวดหนังสั้นภายในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในช่วงแรกเป็นการพูดคุยซักถามปัญหาที่พบจากการถ่ายทำหนังสั้น โดยมีคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว (ผู้กำกับภาพยนตร์) เป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สอบถามในประเด็นที่สนใจ หลังจากนั้นเป็นการฉายผลงานหนังสั้นของน้องๆ แต่ละกลุ่มที่ได้ทำการตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว นำเสนอแก่คุณปรัชญา ปิ่นแก้วและทีมงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลงาน รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
 
ผลที่เกิดขึ้น
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนอายุประมาณ 14-18 ปี ที่สนใจในการตัดต่อหนังสั้น ประมาณ 40 คน โดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้ที่ได้การลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้าแล้ว มีการถามถามข้อสงสัยกับพี่เลี้ยง มีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองดี สามารถที่จะแสดงความสามารถและแสดงออกทางด้านความคิดของตนเองได้อย่างเต็มที่ จะมีเพียงบางกลุ่มยังขาดความกระตือรือร้นในการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม อย่างไรก็ดี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะมัวแต่มุ่งฝึกปฏิบัติและผลิตผลงานเป็นสำคัญ

การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดีมาก เยาวชนสามารถที่จะซักถามเกี่ยวกับการตัดต่อหนังสั้นจากทีมพี่เลี้ยง และมีโอกาสที่จะได้ทดลองปฏิบัติจริงในเรื่องที่สนใจ และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มกับพี่เลี้ยงในเรื่องของเทคนิคการตัดต่อหนังสั้น ซึ่งพี่เลี้ยงสามารถให้คำแนะนำเยาวชนได้ดี และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมที่ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การประกวดหนังสั้นในช่วงบ่าย

มีการให้คำแนะนำหนังสั้นของแต่ละกลุ่มตลอดจนทีมผู้ให้คำแนะนำจะให้กำลังใจและชื่นชมความตั้งใจในการทำงาน เพราะน้องๆ ทุกกลุ่มได้แสดงถึงความพยายามและทุ่มเท นอกจากนั้นยังมีการชี้แนะแนวทางในการทำงานด้านนี้ต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการมีการให้เวลาในการซักถามในประเด็นที่สนใจและเป็นปัญหา โดยสามารถตอบคำถามได้ตรงประเด็น ค่อนข้างให้ความสำคัญต่อการทำงาน เพื่อให้เยาวชนที่พบปัญหาในการทำงานจริง สามารถหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม
  • ควรมีการสาธิตการใช้โปรแกรมภาพรวม โดยทีมวิทยากร (ก่อนการแบ่งกลุ่มไปเรียนรู้ภายในกลุ่ม) เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความรู้หรือซักถามปัญหาร่วมกันเพิ่มขึ้น
  • สิ่งที่เป็นประโยชน์สำคัญประการหนึ่ง คือเยาวชนสามารถออกแบบหนังสั้นได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยไม่มีการตีกรอบความคิด สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ เป็นการเปิดโอกาสในการแสดงออกของเยาวชนที่ดีมาก 
  • ในการจัดทำหนังสั้นนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดต่อทางทีมพี่เลี้ยงจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งทำให้เยาวชนที่มีความสนใจแต่ไม่มีอุปกรณ์สามารถที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมได้
  • จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกประมาณ 65 คน แต่ในวันสุดท้ายเหลือเพียง 20 กว่าคนเท่านั้น ซึ่งยังมีผู้อื่นที่มีความสนใจอีก แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะไม่ได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้ามาก่อน
  • กิจกรรมในวันสุดท้ายมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีทีมผู้กำกับมาให้คำแนะนำและความรู้แก่เยาวชน ทำให้กิจกรรมน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เยาวชนได้รับนอกจากจากการเรียนรู้งานด้านการตัดต่อหนังสั้นด้วยตนเองแล้ว ยังไดเรียนรู้จากมืออาชีพอีกด้วย
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com