วัตถุประสงค์การจัดงาน
 

 

  1. สร้างความตระหนักของสังคม ว่าเยาวชนเป็นกลุ่มคนที่มีพลังสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมได้

  2. เปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงผลงาน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเกิดพลังในการพัฒนาตนเองและแบ่งปันกับสังคมต่อไป

  3. สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ เครื่องมือใหม่ๆ ของแกนนำเยาวชน และคนทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน

  4. สานพลังภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเยาวชน ให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของงาน และใช้งานมหกรรมพลังเยาวชนฯ เพื่อผลักดันการทำงานของแต่ละองค์กร

  5. เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในการทำงานพัฒนาเยาวชน เพื่อยกระดับการทำงานของภาคีเครือข่าย และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบาย

  6. เป็นตลาดนัดให้คนทำงานพบกับผู้สนับสนุน

  7. เป็นเวทีให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมและพัฒนาศักยภาพ โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านงานอาสาสมัคร
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com