ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 
 
 
  1. พัฒนาเครือข่ายองค์กร / พัฒนาคน
  2. เปิดพื้นที่ทางสังคม / เสริมพลังเยาวชน
  3. ได้องค์ความรู้การพัฒนาเยาวชน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  4. สื่อสารสร้างการรับรู้และเรียนรู้ของสังคมในประเด็นที่เคียงข้างกับการพัฒนาเยาวชน

 

 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com