กลุ่มเป้าหมาย (ประมาณ 2,500 คน ต่อวัน)
 

 

1. เยาวชนแกนนำที่นำความสำเร็จมาแสดง
จำนวน 800 คน
• ได้แสดงผลงาน ผ่านเวทีแสดงความสามารถ สื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสั้น ละคร ฯ
• ได้เรียนรู้ เครื่องมือการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ และได้เรียนรู้ข้ามกลุ่ม
2. ผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย :
     • เยาวชน
     • พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง
     • ครูอาจารย์
     • บุคคลทั่วไป
• เติมทักษะการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองภายใน ผ่านเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ๆ
• เห็นตัวอย่างการทำงาน เพื่อสังคม และชุมชน เกิดแรงจูงใจและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดงานของตน
3. องค์กรพัฒนาเยาวชน
ประมาณ
500 คน
• ได้แสดงผลงาน ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop)
• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมร้อยเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็น
4. องค์กรภาคธุรกิจ CSR club
ประมาณ
100 คน
• ได้แสดงผลงาน CSR ขององค์กร (ด้านการพัฒนาเยาวชน)
• ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนของเครือข่าย
• เชื่อมร้อยเครือข่าย แสวงหาโอกาสในการสนับสนุนงานพัฒนาเยาวชน
5. สื่อมวลชน
ประมาณ
100 คน
• เห็นคุณค่าในพลังของเยาวชนที่มีต่อสังคมไทย นำข้อมูลไปสื่อสารขยายผล
   
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com