ระยะเวลาดำเนินการ
 
 
กิจกรรม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
-
ธ.ค.
1. ถอดบทเรียนพัฒนาศักยภาพร่วมกัน            
2. ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเพื่อเตรียมจัดงาน มหกรรมฯ            
3. ประชุมองค์กรเจ้าภาพร่วมจัดงานมหกรรมฯ            
4. ภาคีเครือข่ายแต่ละประเด็น/กลุ่ม เตรียมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
    และรูปแบบการจัดงานมหกรรมฯ
           
5. ภาคีเครือข่ายแต่ละประเด็น/กลุ่ม สรุปและส่งเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย
    และรูปแบบการจัดงานมหกรรมฯ
           
6. จัดทำกำหนดการ และตารางเวลาการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ            
7. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ            
8. จัดทำสื่อและเอกสารแจกในงานมหกรรมฯ            
9. รับสมัคร และจัดอบรมเตรียมอาสาสมัคร            
10. จัดแถลงข่าว            
11. เตรียมความพร้อม (คน, สถานที่, ที่พัก, อาหาร)            
12. งานมหกรรมพลังเยาวชนฯ            
13. สรุปงานมหกรรมพลังเยาวชน            
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com