เสวนาเติมเต็มมิติสังคมและเศรษฐกิจในการใช้  ICT เชิงสร้างสรรค์
(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 3 ห้องค้นคว้าอบรม IT
วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 เวลา 15.00-18.00 น.

 
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนามิติทางด้านสังคมให้เด็กและเยาวชนที่ใช้  ICT ในเชิงสร้างสรรค์์
 
หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม
ปัจจุบันมีเยาวชนที่มีผลงานทางด้าน  ICT มีมากขึ้น มีผลผลงานที่ถูกผลิตขึ้นมาจำนวนมาก แต่ผลงานเหล่านั้นกลับถูกเก็บไว้ไม่ได้รับการเผยแพร่ หรือถูกนำมาใช้ประโยชน์ในสังคม จึงมีการจัดเสวนาให้กับกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานทางด้าน IT ได้สร้างมูลค่าให้กับผลงานที่ถูกผลิตขึ้นมา และได้รับการเผยแพร่สู่สังคมให้คนอื่นได้รับรู้มากขึ้น
 
 
เครื่องมือ/กระบวนการนำเสนอ
กระบวนการนำเสนอจะเป็นในรูปแบบการเสวนาโดยมีพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการ  และมีผู้เข้าร่วมเสาวนาทั้งหมด  5  คน  ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานและมีความเกี่ยวข้องกับ  ICT  ในหลายๆ แขนง  มาร่วมเสวนาและให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับประเด็น  การสื่อสารผลงานสู่สังคม  การนำไปใช้ประโยชน์ในสังคม  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงาน  และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทำงานในด้าน  ICT โดยมีการใช้สื่อประกอบการเสวนา  เช่น  คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ  Smart Phone , Tablet  เป็นต้น 
 
ผลที่เกิดขึ้น
 
มีผู้เข้ากิจกรรมประมาณ  20 - 30  คน   ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานทางด้าน  ICT  และได้รับรางวัล  ซึ่งถูกคัดเลือกให้มาร่วมเสวนา  โดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจ  และให้ความร่วมมือในทำตามคำแนะนำเฉพาะกลุ่มที่คิดว่าประเด็นนี้ตรงกับสิ่งที่ตนเองทำอยู่  หรือมีประโยชน์กับงานของตนเอง นอกจากนี้ การจัดเสวนานี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้ซักถาม ประเด็น ข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระ แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ค่อยจะแสดงความคิดเห็นมากเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี ผู้ที่เสวนามีการยกตัวอย่างโดยการใช้สื่อประกอบทำให้คำตอบที่ได้เห็นภาพได้ชัดเจน ตลอดจนมีการให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายด้วยการเชิดชูเรื่องความสามารถและผลงาน  ตลอดจนแนะนำแนวทางที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับผลงาน  และสามารถสร้างประโยชน์ในอนาคตได้
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม

ICT มีบทบาทกับชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก ควรใช้  ICT เป็นเครื่องมือเพื่อให้ทันกับยุคสมัย  แต่อย่ายึดติดมากเกินไปจนนำไปใช้ในทางที่ผิด  และเป็นภัยต่อสังคม อย่างไรก็ดี กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เฉพาะกลุ่ม  ซึ่งไม่รับบุคคลภายนอกหรือผู้เข้าร่วมงานที่มีความสนใจที่จะเข้ารับฟัง เป็นการปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคนทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง  ICT เหมือนกัน

 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com