เสวนา ICT เชิงสร้างสรรค์ “DIY ทำเองได้ ง่ายจัง”
(สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล)

ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 1    เวทีพลังเยาวชนคน ICT
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น.

 
วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอผลงาน IT เชิงสร้างสรรค์ ที่สัมพันธ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสื่อสาร และการพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์
 
หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม
แนวคิดของกิจกรรมพยายามเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มีต่อ IT เป็นสิ่งที่ก่อปัญหาต่างๆ และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก หากนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์แล้วโดยสามารถเริ่มได้ที่ตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก
 
 
เครื่องมือ/กระบวนการนำเสนอ
กระบวนการเริ่มจากพิธีกร ดำเนินรายการผ่านกระบวนการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อผู้ร่วมฟังและการสัมภาษณ์เจ้าของผลงานIT เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเจ้าของผลงาน IT แต่ละคนเกี่ยวข้องกับประเด็น เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสื่อสาร และการพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ จากจุดเริ่มต้นอย่างห้องเรียนออนไลน์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนมัธยม โปรแกรม speak up ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยแปลคำจากตัวอักษรเป็นเสียงเพื่อให้ผู้พิการสามารถสื่อสารได้เหมือนคนปกติ (มีที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง I am zam)  โครงการ Makong Youth Net เพื่อช่วยเหลือแปลข้อความบนสื่อเป็นภาษาม้ง นักกีฬา in Sport ที่มีจุดเริ่มต้นจากเด็กติดเกมก่อนจะเป็นมีชื่อเสียงจากการเป็นนักกีฬาเล่นเกมอย่าง Dot A โย่วกังจนได้ไปแข่งขันระดับต่างประเทศ โครงการชุมชนสังคมออนไลน์ที่เป็นการรวมกลุ่มคนในสาขาอาชีพต่างเพื่อร่วมด้วยช่วยให้สังคมดีขึ้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และเป็นการลดการพึงพาภายนอกเว็บสังคมออนไลน์จากต่างประเทศ
 
ผลที่เกิดขึ้น
 
มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 12 คน ประกอบด้วย คณะครู กลุ่มทีมงานบริษัท GIGABYTE และเยาวชนที่สนใจ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นครู เพื่อน ทีมงานของแต่ละคนที่มาร่วมแสดงผลงาน และสำหรับความสนใจของผู้ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จะตั้งใจฟังจนจบ และบางส่วนจะให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นระยะๆ เพราะอยู่ในจุดที่ผู้คนค่อนข้างพลุกพล่าน
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม

IT เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนในหลายๆ ด้าน แต่อยู่ที่การเลือกใช้และรู้จักนำคุณสมบัตินั้น ๆ มาใช้อย่างสร้างสรรค์จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากกำหนดการของเสวนาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการออกแบบไว้เดิม รวมถึงความไม่นิ่งของเวลาและสถานที่  เช่น ชื่องานจากเสวนานำเสนอผลงานต้นแบบที่ใช้ IT อย่างสร้างสรรค์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การสื่อสาร และการพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ ปรับเป็นชื่อ DIY Do It Yourself ทำเองก็ได้ ง่ายจัง” เลื่อนเวลาจาก 13.00 น. เป็น 14.00 น.  ย้ายสถานที่จากห้องวิปัสสนา 2 ชั้น 2  ไปใช้เวที ICT ชั้น 1  ทำให้เกิดความสับสนขึ้น มีผู้ร่วมกิจกรรมบางรายที่สนใจและตั้งใจมาเข้าร่วมหาสถานที่มาพบ และไม่สามารถอยู่ร่วมได้เนื่องจากเวลาที่เลื่อนออกไป 

 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com