ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
  • พลังเยาวชนคน ICT
  • พลังเยาวชนพลเมืองอาสา
  • พลังเยาวชนรักษ์โลก
  • พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้
  • พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น
 1. ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. มูลนิธิกระจกเงา
 4. กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (YIY)
 5. มูลนิธิกองทุนไทย
 6. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
 7. เครือข่ายนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน
 8. กลุ่มแผลงฤทธิ์
 9. องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะ
  แห่งประเทศไทย (Thai PBS)
 10. Bangkok Charity Orchestra (BCO)
 11. The NETWORK
 12. ต้นกล้านิวส์
 13. กลุ่มเยาวชนรักแม่กลอง
 14. My social motion
 15. Amnesty International
 16. Change Fusion
 17. เครือข่ายพุทธิกา
 18. มูลนิธิสุขภาพไทย
 19. โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
 20. โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
 21. โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ
 22. โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์
 23. โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 24. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 25. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
 26. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒประสานมิตร
  ฝ่ายมัธยม
 27. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
 28. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com