ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
  • พลังเยาวชนคน ICT
  • พลังเยาวชนพลเมืองอาสา
  • พลังเยาวชนรักษ์โลก
  • พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้
  • พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น
 1. สุนทรียะเพื่อการพัฒนา: ร้อง เล่น เต้น ละคร สร้างสรรค์เยาวชน
  • เครือข่ายละครหน้ากากเปลือย
  • เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ (NMAD)
  • มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
  • ชมรมเพลงแห่งสยาม
  • กลุ่มยิ้มละไม โลกทัศน์สโมสร
  • คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เครือข่ายบีบอยประเทศไทย : เท้าไฟ...ใจดี

 2. การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
  • กลุ่มระบัดใบ
  • กลุ่มคนเฒ่าคนแก่
  • กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์
  • โครงการพื้นที่นี้ดีจัง
  • เครือข่ายเยาวชนผลิตสื่อ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)
  • เครือข่ายเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา
  • ศิลปะชุมชนนางเลิ้ง
  • TK PARK
  • S – Club คลับเยาวชนสยามเซ็นเตอร์

 3. ศาสนากับการเรียนรู้ของเยาวชน : ธรรมมะ in action : ปฏิบัติการเรียนรู้ โลก ชีวิต และจิตใจ
  • เครือข่ายพุทธิกา
  • เสถียรธรรมสถาน
  • หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 4. Project based learning
  • โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  • ครงการพัฒนาเยาวชนด้วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล
  • โครงการกล้าใหม่...ใฝ่รู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • โครงการเธอคือแรงบันดาลใจ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com