มูลนิธิสยามกัมมาจล กองเลขานุการ จัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน...เพื่อเปลี่ยนแปลง”
19 กรกฏาคม 2554
 

ขอเรียนเชิญเพื่อนภาคีเครือข่ายร่วมประชุมถอดบทเรียน และเติมศักยภาพผ่านการเรียนรู้ เครื่องมือการประเมินเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) และร่วมกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชนร่วมกันเป็นเครือข่ายเชิงประเด็นในระยะต่อไป

ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 6 - 7 สิงหาคม 2554
ณ ห้องยุคนธร โรงแรมอมารี ดอนเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ...
  1. แลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็น และข้ามกลุ่มข้ามเครือข่าย
  2. นำเสนอผลการประเมินการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ 2 โดยทีมสนับสนุนวิชาการ
  3. สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนงานร่วมกันของเครือข่าย รวมทั้งการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชนฯ 2
  4. ร่วมมองอนาคต และระดมความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันเป็นเครือข่ายต่อไป
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com