ภาคีเจ้าภาพ ร่วมจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน
มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
มูลนิธิ
สำนักงาน ทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์
หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ
กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.)
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะ
เยาวชน (สสย.)
สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สำนักงานปฏิรูป
เพื่อสังคมไทย
ที่เป็นธรรม (สปร.)
อุทยาน
การเรียนรู้ (TK park)
บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
(มหาชน)
กลุ่มบริษัททรู
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
บริษัท
สยามพิวรรธน์ จำกัด
S Club คลับเยาวชน
สยามเซ็นเตอร์
บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน)
สถาบัน
ลูกโลกสีเขียว
องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
(Thai PBS)
ธนาคารไทยพาณิชย์
จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิ สยามกัมมาจล
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update  |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com