เสวนา “เยาวชนกับการทำอาชีพในชุมชน” สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข
สถานที่ อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 2 ห้องวิปัสสนา 2
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.

 
วัตถุประสงค์
เป็นกิจกรรมที่สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนถึงเรื่องการทำอาชีพในชุมชน
 
หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม
เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของเยาวชนที่ตัดสินใจประกอบอาชีพในชุมชน  
 
 
เครื่องมือ/กระบวนการนำเสนอ
ก่อนเข้าคำถาม พิธีกรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนขึ้นและเดินไปรอบๆ ห้อง อยากเดินไปที่ไหนก็ได้ในห้อง จากนั้นให้ยกมือขวาไว้ในระกดับหัวไหล่ หลับตาและเดินไปช้า จากนั้นพิธีกรให้หยุดเดินลืมตาขึ้น จับกลุ่มคนที่ยืนใกล้กัน 4 คน นั่งลงพูดคุยแนะนำตนเองหลังจากแนะนำตนเองเสร็จผู้ร่วมกิจกรรมกลับที่นั่ง จากนั้นกลับสู่เวที โดยจัดในรูปแบบการพูดคุยบนเวที มีพิธีกรชาย 1 คน พิธีกรหญิง 1 คน เยาวชนที่ร่วมการเสวนา 3 คน หญิง 1 คน โดยพิธีกรจะเป็นผู้ตั้งคำถามกับผู้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการเข้ามาทำอาชีพในชุมชนของตนเอง การมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน การร่วมกลุ่มและหลักคิดในการเลือกอาชีพ หลังจากการเสวนาทางพิธีกรให้ผู้ฟังจับกลุ่ม 4 คน จากคนที่นั่งใกล้กันร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วงสุดท้ายให้ผู้ฟังออกมาแสดงความคิดเห็น ผ่านการพูดคุย พิธีกรตั้งคำถามและให้ผู้ร่วมเสวนา 4 คนเล่าถึงที่มาของการประกอบอาชีพ
 
ผลที่เกิดขึ้น
 
ผู้ร่วมกิจกรรมเสวนา ประมาณ 60 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงาน มีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ 40 คน  ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่จะฟังการสนทนาอย่างตั้งใจ มีการจดบันทึกเป็นบางคน และฟังจนจบงาน ส่วนเยาวชนที่มาร่วมฟังส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด  การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมกิจกรรม พบว่า ช่วงท้ายของการสนทนา ทางพิธีกร เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอาชีพในชุมชน มีผู้เข้าร่วมแสดงความเห็น 2-3 คน โดยเนื้อหาของการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกับการยกย่องวิทยากรที่สามารถดำรงอาชีพเกษตรกรได้ และกล่าวถึงอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ การให้กำลังใจเยาวชนที่เป็นผู้ร่วมเสวนาให้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ร่วมรับฟังที่ได้รับทราบประสบการณ์ตรงของเยาวชน 4 คนที่มาร่วมพูดคุย จากการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังจับกลุ่มย่อย 4 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดหลังจากที่ได้ฟังการเสวนานั้น เป็นการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และการเรียนรู้ตรงประเด็นกับเรื่องที่ทำการเสวนาเป็นอย่างดี
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม

เวทีเสวนานี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากหากมีเยาวชนเข้ามาร่วมฟังการเสวนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่จะเริ่มต้นทำอาชีพที่ใช้ทรัพยากรในชุมชนมาทำให้เกิดมูลค่า โดยอาจจะไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ และผู้เข้าร่วมเสวนาหากนำเอาไปปรับใช้  นอกจากนั้นเยาวชนที่มาร่วมเสวนา ทุกคนใช้ทุนทรัพยากรที่มีในชุมชนของตัวเองในการคิดรูปแบบการทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ทั้งต่อตนเอง และเมื่อเยาวชนในชุมชนเล่งเห็นประโยชน์ของการประกอบอาชีพดังกล่าวจึงเกิดการขยายเกิดการรวมกลุ่มขึ้น

 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com