HomeAbout |  PartnersNews UpdateKnowledge | Media & DownloadActivitiesVolunteersContact  
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงการประกอบคอมพิวเตอร์

สถานที่: Station ICT
 
ปัจจุบัน ICT เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเยาวชนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง "โครงการเด็กหัวใส... ฉลาดใช้ไอซีที" จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้รู้จักและใช้ ”เครื่องมือ ICT” ในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมๆ กับเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองสู่ระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งมีจิตอาสานำความรู้ความสามารถที่มีแบ่งปันรับใช้สังคมอย่างหลากหลาย เช่น ภายในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 นี้ กลุ่มเด็กหัวใส...ฉลาดใช้ไอซีที  ได้นำความรู้ในสิ่งที่เขารักมาแบ่งปันแก่ผู้ชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com