เสวนาและฉายหนังสั้นผลงานเยาวชน ช่วงที่ 2
ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ชั้น 2  ห้องนิพพานชิมลอง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554  เวลา 13.00-16.00 น.

 
วัตถุประสงค์
เป็นการฉายหนังผลงานเยาวชน ที่มาจากการอบรม 2 ครั้ง ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลให้ทุน โดยกลุ่ม Bioscope เป็นผู้อบรมการทำหนังสั้นให้กับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยเยาวชนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เป็นเยาวชนที่มีความ สามารถในแต่ละท้องถิ่น มาจากทั่วประเทศ ดังนั้น จึงเป็นการแสดงออกถึงผลงานครั้งแรกหลังผ่านการอบรม
 
หลักคิด/ แนวความคิดของกิจกรรม
การฉายหนังสั้นครั้งนี้ เป็นการโชว์ผลงานความสามารถของเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ต่างๆ ที่มีความสนใจในเรื่องการทำหนังสั้น การผลิตสื่อเพื่อชุมชนและท้องถิ่น มีทั้งหมด 7 เรื่อง 7 กลุ่ม จากเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมแล้ว
 
 
เครื่องมือ/กระบวนการนำเสนอ
เป็นการฉายหนังสั้นที่มาจากฝีมือการผลิตของเด็กและเยาวชน จำนวน 7 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป ได้แก่ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 เรื่อง และจิตอาสาจำนวน 4 เรื่อง หลังจากจบการฉายหนังแล้ว จะมีการอธิบายเกี่ยวกับประวัติ ที่มา และความสนใจ รวมทั้งแนวคิด และความยากง่ายของการผลิตหนังสั้น รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบจากการทำหนังสั้น
 
ผลที่เกิดขึ้น
 
กิจกรรมนี้มีคนให้ความสนใจมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทำหนังสั้น นักข่าว และบุคคลทั่วไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออกประมาณ 50-70 โดยที่ผู้ชมส่วนใหญ่จะตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบ นอกจากนี้ กิจกรรมได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม หลังจากจบการฉายหนังเรื่องนั้นแล้ว ได้ให้ผู้ทำหนังสั้นได้มาอธิบายแนวคิดของเรื่องที่ตนเองทำ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนซักถาม ผู้ชมมีการปรบมือให้กำลังใจและแสดงอาการตั้งใจชมหนังสั้นอย่างมาก
 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม

เรื่องที่นำมานำเสนอส่วนใหญ่ มาจากชีวิตจริง และเป็นเรื่องราวในท้องถิ่นที่ต้องการถ่ายทอดและนำเสนอให้สังคมรับรู้ การทำหนังสั้นจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่ข้อมูลด้านจิตอาสา หรือกิจกรรมดี ๆ ให้สังคมได้รับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น หากกลุ่มต่างๆ มีการนำเสนอผลงาน/กิจกรรมของตนเองผ่านสื่อหนังสั้น นอกจากจะทำให้กลุ่มเป็นที่สนใจและเป็นที่รู้จักในสังคมยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านการทำสื่ออีกด้วย

 
 
  Home  |  About |  Partners  |  News Update | Knowledge |  Media & Download  |  Activities  |  Volunteers  |  Contact     
 
   
ติดต่อกองเลขานุการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2
โทรศัพท์: 02-544-3991 | โทรสาร. 02-544-3896  |   Email: scbfteam@gmail.com